herbeBOI - Gmina Widuchowa

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Alkohol - zezwolenia

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Widuchowa lub 

2. Załączniki:

  •  kopię stałego zezwolenia na sprzedaż alkoholu z dowodem opłaty za korzystanie z zezwolenia (w przypadku, gdy o jednorazowe zezwolenie występuje przedsiębiorca z innej gminy,
  •  zgoda organizatora imprezy.

Komórka organizacyjna

Referat organizacyjny - pokój nr 11

Opłaty

  1. Nie podlega opłacie skarbowej.
  2. Opłata za jednorazowe zezwolenie wynosi 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń

 Opłata roczna wynosi:

  • 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% alkoholu i piwa,
  • 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
  • 2100 zł za sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% alkoholu.

Termin i sposób załatwienia

Do miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.

Podstawa prawna

Podstawa prawna:

  • art. 181 ust.1, 2, 3, 5 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r., poz.2277)
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz.2096 z późniejszymi zmianami)

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzje. (odwołanie składa się w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy - pokój nr 11). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy Widuchowa, pokój nr 11.