herbeBOI - Gmina Widuchowa

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Gospodarka odpadami

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  lub 
     
  2. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  lub 

Komórka organizacyjna

Referat Inwestycji, Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rozwoju Lokalnego Urzędu Gminy - pokój nr 01

Opłaty

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości podlega opłacie skarbowej w wysokości -50,00 zł.

Opłatę skarbową należy uiścić w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy Gminy Widuchowa - prowadzony w Banku Spółdzielczym Gryfino Filia Widuchowa Podatki,

Numer rachunku: 82 9377 0000 0200 0244 2002 0001.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej.

Termin i sposób załatwienia

7 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku.

Jeżeli organ prowadzący rejestr działalności regulowanej nie dokona wpisu w terminie 7 dni, a od dnia wpływu wniosku do tego organu upłynęło 14 dni, przedsiębiorca może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.

Podstawa prawna

1) ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.);
2) ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (t. j. Dz. U. z 2011 r., poz. 1337 z późn. zm.);
3) ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1292 z późn. zm.)
4) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.);
5) ustawa z dnia z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Wójta Gminy Widuchowa  w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Opłata za odwołanie – nie pobiera się

Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia