herbeBOI - Gmina Widuchowa

Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności określonej w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Gospodarka odpadami

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności określonej w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  lub 
  2. Załącznik:
    • zaświadczenia i dokumenty określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz.U.  z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 ze zmianami)

Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się  o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie  opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Widuchowa zawarto w Uchwale Nr XXIX/305/2010 Rady Gminy Widuchowa z dnia 10.02.2010r.

Komórka organizacyjna

Referat organizacyjny Urzędu Gminy - pokój nr 21

Opłaty

1. Opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych- 107 zł

2.Ochrony przed bezdomnymi zwierzętami- 616 zł

3.Prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części- 616 zł

Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówkowej w kasie Urzędu Gminy Widuchowa lub  w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy Urzędu Gminy Widuchowa – Bank Spółdzielczy Gryfino filia Widuchowa 82 9377 0000 0200 0244 2002 0001.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia.

Termin i sposób załatwienia

Do miesiąca; w sprawach szczególnie złożonych – do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku

Podstawa prawna

Art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.  z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 ze zmianami), na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.),

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Wójta Gminy Widuchowa  w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Opłata za odwołanie – nie pobiera się.

Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.