herbeBOI - Gmina Widuchowa

Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej

Imprezy masowe

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej (druk do pobrania poniżej lub w pokoju nr 5) złożony nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.
  2. Załączniki do wniosku określone w art. 26 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

 

Załączniki do pobrania:

Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej na terenie Gminy Widuchowa   lub 

Wykaz załączników do wniosku o zezwolenie na organizację imprezy masowej 

Komórka organizacyjna

Sekretariat urzędu - pokój nr 22 w godzinach pracy urzędu.

Opłaty

Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej podlega opłacie skarbowej w wysokości 82,- zł. Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku, a dowód zapłaty stanowi załącznik do wniosku.

Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w postępowaniu o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej powstaje obowiązek wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17,- zł. Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia dokumentu, a dowód zapłaty stanowi załącznik do wniosku.

Opłaty winny być wnoszone z zaznaczeniem ("tytułem") "Impreza masowa [nazwa imprezy]"

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Widuchowa – Bank Spółdzielczy w Gryfinie – Filia Widuchowa – 82 9377 0000 0200 0244 2002 0001

Termin i sposób załatwienia

Wydanie decyzji co najmniej 7 dni od przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 62 poz. 504
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego, tekst jednolity Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 ze zmianami.
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635).

Tryb odwoławczy

  • Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie
  • Termin wniesienia odwołania od decyzji - 14 dni, za pośrednictwem za pośrednictwem Wójta Gminy Widuchowa
  • Termin rozpatrzenia odwołania - 4 dni od dnia jego wniesienia.