herbeBOI - Gmina Widuchowa

Mediacja dla polubownego rozstrzygnięcia sporu o wysokość wynagrodzenia za powstałe szkody w uprawach i płodach rolnych oraz przy wykonywaniu polowań

Rolnictwo

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Wniosek właściciela lub posiadacza gruntów rolnych (leśnych) o mediację dla polubownego rozstrzygnięcia sporu o wysokość wynagrodzenia za powstałe szkody w uprawach i płodach rolnych oraz przy wykonywaniu polowań  lub 

Komórka organizacyjna

Referat organizacyjny Urzędu Gminy - pokój nr 21

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej

Termin i sposób załatwienia

Do miesiąca; w sprawach szczególnie złożonych – do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku

Podstawa prawna

Podstawa prawna:  art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2005 r. Nr 127 poz. 1066 ze zmianami)

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Wójta Gminy Widuchowa w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Opłaty za odwołanie - nie pobiera się.

Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.