herbeBOI - Gmina Widuchowa

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa

Zagospodarowanie przestrzenne

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  lub 

Komórka organizacyjna

Referat organizacyjny - pokój nr 22

Opłaty

 1. Opłata skarbowa (nie pobiera się w sprawach budownictwa mieszkaniowego, nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia):
  • od wypisu:
   1. do 5 stron - 30,00 zł,
   2. powyżej 5 stron – 50,00 zł,
  • od wyrysu:
   1. za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 - 20,00 zł,
   2. nie więcej niż – 200,00 zł.
 2. Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówkowej w kasie Urzędu Gminy Widuchowa lub  w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy Urzędu Gminy Widuchowa – Bank Spółdzielczy Gryfino filia Widuchowa 82 9377 0000 0200 0244 2002 0001.

Termin i sposób załatwienia

Do miesiąca.

Podstawa prawna

Art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.