herbeBOI - Gmina Widuchowa

Udzielanie informacji o przedsiębiorcach - *dotyczy wyłacznie działalności zakończonej przed 1 lipca 2011 r.

Działalność gospodarcza

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o udzielenie pisemnej informacji o przedsiębiorcach  lub 
  2. Do wglądu: dowód osobisty osoby ubiegającej się o wydanie zaświadczenia

Komórka organizacyjna

Referat Organizacyjny Urzędu Gminy - pokój nr 11.

Opłaty

Opłata skarbowa

  • za wydanie zaświadczenia o wpisie lub braku wpisu w ewidencji , za udzielanie informacji pisemnej - 17,00 zł

Termin i sposób załatwienia

Do 7 dni.

Podstawa prawna

Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz.2096 z późniejszymi zmianami).
2) Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. z 2019 r., poz.1291).
3) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1000).

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Dodatkowe informacje, uwagi

1. Uzyskanie ustnej informacji o podmiocie gospodarczym jest bezpłatne.

2. Odbiór zaświadczenia może nastąpić w jednej z dwóch form:
- osobiście przez wnioskodawcę,
- za pośrednictwem poczty.
O formie wyboru decyzuje wnioskodawca.

* W zakresie pozostałych wpisów urząd nie jest właściwy do udzielenia informacji. Od 1 stycznia 2012 r. informacje o przedsiębiorcach, w tym równiez wykreślonych, którzy zakończyli działalność gospodarczą od 1 lipca 2011 r. są udostępniane internetowo na stronie www.ceidg.gov.pl poprzez wyszukiwarkę przedsiębiorców.