herbeBOI - Gmina Widuchowa

Wniosek o wpis do CEIDG (wpis, wykreślenie, zawieszenie, wznowienie, zmiana wpisu)

Działalność gospodarcza

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

1. Wypełniony formularz wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej CEIDG-1
2. Do wglądu: dowód osobisty

Komórka organizacyjna

Referat Organizacyjny Urzędu Gminy - pokój nr 11.

Opłaty

Nie podlega opłacie.

Termin i sposób załatwienia

Organ Gminy przyjmuje wniosek, przekształca go w formę dokumentu elektronicznego i przesyła do CEIDG najpóźniej do końca kolejnego dnia roboczego po złożeniu wniosku.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 z poźn. zm.);
  • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1291 z poźn. zm.);
  • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1079  z poźn. zm.);
  • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 650);
  • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 648).

Tryb odwoławczy

Brak. Czynność organu Gminy związana z przyjęciem wniosku, przekształceniem go na formę dokumentu elektronicznego i przesłaniem do CEIDG jest czynnością materialno-techniczną, od której nie przysługuje odwołanie.http://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/

Dodatkowe informacje, uwagi

Wniosek o wpis do CEIDG -1 można także złożyć:

1.      W dowolnym Urzędzie Gminy w Polsce.

2.      Bezpośrednio elektronicznie do CEIDG.

3.      Pocztą do dowolnego Urzędu Gminy w Polsce za notarialnym poświadczeniem własnoręczności podpisu.

Więcej informacji na stronie CEIDG

CEIDG-1
https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/?F;1886f97b-43a9-4b16-b197-cc969b6917ba

CEIDG
http://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine