herbeBOI - Urząd Gminy Widuchowa

Wniosek o wpis do CEIDG (wpis, wykreślenie, zawieszenie, wznowienie, zmiana wpisu)

Działalność gospodarcza

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

1. Wypełniony formularz wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej CEIDG-1
2. Do wglądu: dowód osobisty

Komórka organizacyjna

Referat Organizacyjny Urzędu Gminy - pokój nr 11.

Opłaty

Nie podlega opłacie.

Termin i sposób załatwienia

Organ Gminy przyjmuje wniosek, przekształca go w formę dokumentu elektronicznego i przesyła do CEIDG najpóźniej do końca kolejnego dnia roboczego po złożeniu wniosku.

Podstawa prawna

Podstawa prawna: ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2016 r., poz.1829 z późniejszymi zmianami).

Tryb odwoławczy

Brak. Czynność organu Gminy związana z przyjęciem wniosku, przekształceniem go na formę dokumentu elektronicznego i przesłaniem do CEIDG jest czynnością materialno-techniczną, od której nie przysługuje odwołanie.http://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/

Dodatkowe informacje, uwagi

Wniosek o wpis do CEIDG -1 można także złożyć:

1.      W dowolnym Urzędzie Gminy w Polsce.

2.      Bezpośrednio elektronicznie do CEIDG.

3.      Pocztą do dowolnego Urzędu Gminy w Polsce za notarialnym poświadczeniem własnoręczności podpisu.

Więcej informacji na stronie CEIDG

CEIDG-1
https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/?F;1886f97b-43a9-4b16-b197-cc969b6917ba

CEIDG
http://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine