herbeBOI - Gmina Widuchowa

Wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie

Działalność gospodarcza

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym na teren gminy  lub 
  2. Załączniki:
  • kserokopia licencji,
  • proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów i przyjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach i odległości między przystankami oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy,
  • schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami,
  • potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków innych niż zlokalizowanych przy drogach publicznych ustalone z ich właścicielami lub zarządzającymi,
  • informację określającą grupy osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozu,

Do wglądu: oryginały kserokopii załączonych dokumentów. 

Komórka organizacyjna

Referat Organizacyjny Urzędu Gminy Widuchowa – pokój nr 22

Opłaty

Opłata administracyjna:
• za wydanie zezwolenia (w zależności od okresu ważności zezwolenia):
do 1 roku 50,00 zł
do 2 lat 75,00 zł
do 3 lat 100,00 zł
do 4 lat 125,00 zł
do 5 lat 150,00 zł
• za wydanie wypisu z zezwolenia (dla każdego pojazdu zgłoszonego w zezwoleniu):
1% opłaty jak za wydanie zezwolenia

 

Uwaga:
w przypadku wniosku o zmianę zezwolenia ponosi się opłatę w wysokości:

za wydanie zezwolenia:
• 10% opłaty jak za wydanie nowego zezwolenia

za wydanie wypisu z zezwolenia:
• 5% opłaty jak za wydanie nowego zezwolenia

za wydanie wypisu z zezwolenia w przypadku utraty albo zniszczenia wypisu:
• 1% opłaty jak za wydanie nowego zezwolenia

Termin i sposób załatwienia

Do miesiąca.

Podstawa prawna

Podstawa prawna: art. 18 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 ze zmianami), §1 pkt 2, §13, §15 i §16 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2007r.Nr 235 poz. 1726).

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Wójta Gminy Widuchowa. Odwołanie składa się w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy-pokój nr 22) w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji .
Opłata skarbowa za odwołanie – nie pobiera się.

Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy –pokój nr 22