Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Widuchowa

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  lub 

2.Załączniki:
a) w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 – kartę informacyjną przedsięwzięcia.
Zakres karty informacyjnej przedsięwzięcia:
1.rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia,
2.powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu szatą roślinną,
3.rodzaju technologii,
4.ewentualnych wariantach przedsięwzięcia,
5.przewidywanej ilości wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii,
6.rozwiązaniach chroniących środowisko,
7.rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko,
8.możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,
9.obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia.

b) w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – kartę informacyjną przedsięwzięcia o zakresie j.w.;
c) poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
d) w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art.. 72 ust. 1 pkt 4 lub 5, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej, zamiast kopii mapy, o której mowa w pkt 3 – mapę sytuacyjno-wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
e) wypis z ewidencji gruntów obejmujących przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

3. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i kartę informacyjną przedsięwzięcia  przedkłada się w trzech egzemplarzach, wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.


Komórka organizacyjna

Referat organizacyjny Urzędu Gminy - pokój nr 21


Opłaty

opłata skarbowa – 205 zł za wydanie decyzji

opłata skarbowa- 17 zł za pełnomocnictwo

Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówkowej w kasie Urzędu Gminy Widuchowa lub  w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy Urzędu Gminy Widuchowa – Bank Spółdzielczy Gryfino filia Widuchowa 82 9377 0000 0200 0244 2002 0001.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.


Termin i sposób realizacji

Wydanie decyzji administracyjnej nastęuje w terminie 3 miesięcy od daty wpływu wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie dłuższym.


Podstawa prawna

art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227 ze zmianami) 


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Wójta Gminy Widuchowa w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Opłaty za odwołanie - nie pobiera się.


Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.