Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Widuchowa

Karty usług

Nazwa usługi Katagoria
Wniosek o wpis do CEIDG (wpis, wykreślenie, zawieszenie, wznowienie, zmiana wpisu) Działalność gospodarcza
Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych Alkohol - zezwolenia
Mediacja dla polubownego rozstrzygnięcia sporu o wysokość wynagrodzenia za powstałe szkody w uprawach i płodach rolnych oraz przy wykonywaniu polowań Rolnictwo
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim Alkohol - zezwolenia
Przyjęcie zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków Gospodarka odpadami
Przyjmowanie i rozpatrywanie zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Zgromadzenia - zawiadomienia
Udzielanie informacji o przedsiębiorcach - *dotyczy wyłacznie działalności zakończonej przed 1 lipca 2011 r. Działalność gospodarcza
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zagospodarowanie przestrzenne
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa Zagospodarowanie przestrzenne
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego Zagospodarowanie przestrzenne
Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi Usługi hotelarskie
Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Gospodarka odpadami
Wycinka drzew i krzewów - zezwolenia Wycinka drzew - zezwolenia
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Ochrona środowiska
Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności określonej w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Gospodarka odpadami
Wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie Działalność gospodarcza
Wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych na terenie gminy Działalność gospodarcza
Zaświadczenie potwierdzające dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Alkohol - zezwolenia
Zbiórka publiczna Zbiórka publiczna
Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej Imprezy masowe
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Widuchowa Alkohol - zezwolenia