Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Widuchowa

Mediacja dla polubownego rozstrzygnięcia sporu o wysokość wynagrodzenia za powstałe szkody w uprawach i płodach rolnych oraz przy wykonywaniu polowań

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek właściciela lub posiadacza gruntów rolnych (leśnych) o mediację dla polubownego rozstrzygnięcia sporu o wysokość wynagrodzenia za powstałe szkody w uprawach i płodach rolnych oraz przy wykonywaniu polowań  lub 


Komórka organizacyjna

Referat organizacyjny Urzędu Gminy - pokój nr 21


Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej


Termin i sposób realizacji

Do miesiąca; w sprawach szczególnie złożonych – do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku


Podstawa prawna

Podstawa prawna:  art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2005 r. Nr 127 poz. 1066 ze zmianami)


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Wójta Gminy Widuchowa w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Opłaty za odwołanie - nie pobiera się.


Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.