Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Widuchowa

Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 1. Pisemny wniosek o wpis do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie. Druki (do wyboru w zależności od charakteru usług) do pobrania:
  •  lub 
  •  lub 
  •  lub ​​​​​​​
  •  lub ​​​​​​​
  •  lub ​​​​​​​
 2. Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON.

 3. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.


Komórka organizacyjna

Sekretariat Urzędu Gminy Widuchowa, pok. Nr 22


Opłaty

17,00 zł za wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie.

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Widuchowa – Bank Spółdzielczy w Gryfinie – Filia Widuchowa  82 9377 0000 0200 0244 2002 0001


Termin i sposób realizacji

14 dni.

Wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie. Umieszczenie informacji o obiekcie w bazie noclegowej Gminy Widuchowa na stronie internetowej pod warunkiem, że wnioskodawca wyrazi zgodę na przetwarzanie danych zawartych we wniosku przez administratora strony www.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268 ze zmianami)
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 roku w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169


Tryb odwoławczy

Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienie, na które służy zażalenie. Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinieza pośrednictwem Wójta Gminy Widuchowa w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.


Dodatkowe informacje, uwagi

Zgłoszenie do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie jest obligatoryjne dla wszystkich, którzy prowadzą działalność polegającą na wynajmowaniu pokoi dla turystów a więc: pokoje gościnne, kwatery prywatne, wynajem pokoi, gospodarstwa agroturystyczne, pola namiotowe, pola biwakowe, domki letniskowe, ośrodki wczasowe, kolonijne, rehabilitacyjne, itp. bez względu na ilość wynajmowanych miejsc noclegowych.
Przedsiębiorca ma obowiązek zgłaszać organowi ewidencyjnemu zmiany stanu faktycznego i prawnego dotyczące prowadzonej przez niego działalności w terminie 14 dni od daty powstania tych zmian.

Przepisy ustawy o usługach turystycznych dotyczące świadczenia usług hotelarskich stosuje się także do rolników wynajmujących pokoje i miejsca na ustawienie namiotów w prowadzonych gospodarstwach rolnych.