Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Widuchowa

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  lub 


Komórka organizacyjna

Referat Organizacyjny - pokój nr 22


Opłaty

 1. Opłata skarbowa (nie pobiera się w sprawach budownictwa mieszkaniowego, nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia):
  • od wypisu:
   1. do 5 stron - 30,00 zł,
   2. powyżej 5 stron – 50,00 zł,
  • od wyrysu:
   1. za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 - 20,00 zł,
   2. nie więcej niż – 200,00 zł.
 2. Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówkowej w kasie Urzędu Gminy    

      Widuchowa lub  w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy Urzędu Gminy     

      Widuchowa – Bank Spółdzielczy Gryfino filia Widuchowa 82 9377 0000 0200 0244  

      2002 0001.


Termin i sposób realizacji

Do miesiąca.


Podstawa prawna

Art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717 z późniejszymi zmianami)


Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.