Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Widuchowa

Zbiórka publiczna

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1.Wniosek o wydanie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki, który powinien zawierać plan określający:

 • Cel, na który mają być przeznaczone ofiary pochodzące ze zbiórki publicznej. Cel zbiórki powinien być zgodny z prawem oraz zasługiwać na poparcie ze względu na interes publiczny. Za takie cele uznaje się cele religijne, państwowe, oświatowe, kulturalno-społeczne, społeczno-opiekuńcze,
 • Formy przeprowadzania zbiórki,
 • Termin rozpoczęcia i zakończenia zbiórki publicznej,
 • Obszar na którym zbiórka publiczna ma być przeprowadzona,
 • Sposób informowania o przeprowadzonej zbiórce publicznej,
 • Liczbę osób która ma brać udział w zbiórce publicznej,
 • Przewidywane koszty przeprowadzenia zbiorki publicznej, w tym rodzaj poszczególnych kosztów

2. Aktualny status Wnioskodawcy (lub akt organizacyjny komitetu ze wskazaniem osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu komitetu – podać serię i numer dowodu osobistego lub numer PESEL).

3. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku komitetów - pełny skład osobowy z podpisami oraz adresami członków). Możliwe jest również nadesłanie uwierzytelnionych kopii powyższych dokumentów. Uprawnionym do uwierzytelniania dokumentów jest organ, który wydał dokument, albo notariusz. Organ dopuszcza dokonanie poświadczenia przez radcę prawnego lub adwokata. Poświadczenie statutu możliwe jest również przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy (na każdej stronie czytelne podpisy za zgodność z oryginałem) oraz załączenie oświadczenia o zgodności kopii załączonego statutu z aktualnym brzmieniem statutu zarejestrowanym przez sąd rejestrowy oraz podaniem daty tego poświadczenia.

4. Dowód wpłaty opłaty skarbowej. Z chwilą złożenia wniosku o wydanie pozwolenia powstaje obowiązek zapłaty opłaty skarbowej. Zatem dowód dokonania opłaty skarbowej winien być dołączony do wniosku o wydanie pozwolenia. Opłaty według stawek obowiązujących w tutejszej jednostce samorządowej.

 

Załączniki do pobrania:

Wniosek na przeprowadzenie zbiórki publicznej  lub 


Komórka organizacyjna

Sekretariat Urzędu - pokój nr 22 w godzinach pracy Urzędu.


Termin i sposób realizacji

Z chwilą złożenia wniosku o wydanie pozwolenia powstaje obowiązek zapłaty opłaty skarbowej. Zatem dowód dokonania opłaty skarbowej winien być dołączony do wniosku o wydanie pozwolenia.

 • W ciągu miesiąca,
 • Nie później niż w ciągu dwóch miesięcy gdy sprawa jest szczególnie skomplikowana.

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz. U. Nr 22, poz. 162 z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie sposobów przeprowadzania zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi zbiórkami (Dz. U. Nr 199, poz. 1947 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
- ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. Nr 225, poz. 1635),
- ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 874 z późn. zm.)


Tryb odwoławczy

Od decyzji odmawiającej zezwolenia na zorganizowanie zbiórki publicznej na terenie Gminy Widuchowa przysługuje stronie prawo wniesienie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.


Dodatkowe informacje, uwagi

 1. Pozwolenie na zbiórkę może być udzielone jedynie stowarzyszeniom, organizacjom posiadającym osobowość prawną, komitetom zorganizowanym dla przeprowadzenia i uzyskania określonego celu.
 2. Zbiórka publiczna może być przeprowadzona w formie:
  1. Dobrowolnych wpłat na konto, założone osobno dla każdej zbiórki publicznej przez przeprowadzającego zbiórkę publiczną,
  2. Zbierania ofiar do puszek kwestarskich oraz skarbon stacjonarnych, umieszczanych w obiektach , za zgodą ich właścicieli lub użytkowników,
  3. Sprzedaży cegiełek wartościowych,
  4. Sprzedaży przedmiotów i usług.
 3. Ustawa o zbiórkach publicznych nie ma zastosowania:
  • do zbierania ofiar na cele religijne, kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą, naukową, oświatową i wychowawczą oraz utrzymania duchownych i członków zakonów, jeżeli odbywają się w obrębie terenów kościelnych, kaplic oraz w miejscach i okolicznościach zwyczajowo przyjętych w danej okolicy i w sposób tradycyjnie ustalony;
  • do zbiórek, przeprowadzanych w drodze loterii pieniężnych lub fantowych, jeżeli zbiórki te nie są przeprowadzane w miejscach publicznych;
  • do zbiórek, przeprowadzanych w lokalach prywatnych wśród grona osób znajomych osobiście przeprowadzającym zbiórkę;
  • do zbiórek wśród młodzieży szkolnej w lokalach szkolnych, odbywających się na podstawie pozwolenia władz szkolnych;
  • do zbiórek koleżeńskich w lokalach urzędów publicznych na cele godne poparcia, odbywających się na podstawie pozwolenia przełożonego urzędu.
 4. Zbiórki publiczne, urządzane w interesie osobistym, są wzbronione.
  Pozwolenie na zbiórkę publiczna może być udzielane jedynie stowarzyszeniom i organizacjom, posiadającym osobowość prawną, albo komitetom, organizowanym dla przeprowadzenia określonego celu. Cel zbiórki winien być zgodny ze statutem stowarzyszenia lub organizacji, bądź z aktem organizacyjnym komitetu.
 5. Każda osoba przeprowadzająca zbiórkę publiczną obowiązana jest posiadać przy sobie jakikolwiek dowód, pozwalający na stwierdzenie jej tożsamości oraz legitymację upoważniającą tę osobę do przeprowadzenia danej zbiórki, wydaną przez instytucję urządzającą zbiórkę.
  Legitymacja ma zawierać:
  numer kolejny, nazwę przeprowadzającego zbiórkę i jego adres, cel zbiórki publicznej, nazwę organu, który udzielił pozwolenia, numer i datę wydanego pozwolenia, fotografię osoby przeprowadzającej zbiórkę publiczną, jej imię, nazwisko i adres oraz określenie terminu ważności legitymacji. Legitymacja powinna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania przeprowadzającego zbiórkę publiczną i potwierdzona pieczęcią tej instytucji.
 6. Instytucja , urządzająca zbiórkę publiczną obowiązana jest założyć
  rejestr dla odnotowywania przebiegu akcji zbiórkowej oraz jej wyników.
  W rejestrze ma być zapisywane komu kiedy i jakie puszki, skrzynki , worki, przedmioty, książki, kwitariusze lub listy zostały wydane kiedy przeprowadzona przy ich pomocy zbiórka została ukończona i jaki dała wynik. Dane powyższe muszą być stwierdzone podpisem osób, które zbiórkę przeprowadziły i które odebrały zebrane ofiary.
 7. Wynik zbiórki i sposób zużytkowania zebranych ofiar powinien być podany do wiadomości organu, który udzielił pozwolenia, oraz ogłoszony w terminie 1 miesiąca w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej obszar, na którym zbiórka została przeprowadzona.
  Zawiadomienie o wyniku zbiórki i sposobie zużytkowania zebranych ofiar oraz ogłoszenie w prasie winno zawierać:
  1) nazwę i siedzibę przeprowadzającego zbiórkę publiczną;
  2) nazwę organu oraz datę i numer pozwolenia:
  3) sumę zebranych ofiar pieniężnych, uwzględniającą ilość i rodzaj zebranych ofiar na poszczególne cele, według form zbiórki publicznej:
  4) rodzaj i ilość zebranych ofiar w naturze:
  5) wysokość kosztów przeprowadzenia zbiórki publicznej, z dokładnymi wynikami rodzaju i wysokości poszczególnych wydatków.
 8. Organ, który udzielił zezwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej, może je cofnąć w każdym czasie, jeżeli zbiórka przeprowadzana jest niezgodnie z postanowieniem niniejszej ustawy, lub jeżeli ujawnione zostanie, że dalsze prowadzenie zbiórki może zagrozić bezpieczeństwu, spokojowi lub porządkowi publicznemu, albo jeśli zostanie stwierdzone, że ofiary uzyskiwane ze zbiórki nie są przeznaczone na właściwy cel.