Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Widuchowa

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Widuchowa

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Widuchowa  lub 
 2. Załączniki (oryginały dokumentów do wglądu):
 • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
 • pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
 • decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o którym mowa w art.65 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2019 r., poz.1252).

Komórka organizacyjna

Referat organizacyjny - pokój nr 11.


Opłaty

 1. Opłata skarbowa:
  • Nie podlega opłacie skarbowej
 2. Opłatę za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności wnosi się na rachunek Gminy przed wydaniem zezwolenia (proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia) i za cały rok kalendarzowy w wysokości:
  • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
  • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających od 4,5 % do 18 % alkoholu (wyjątkiem piwa)
  • 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.

 

 • Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.
 • 3. Opłatę za korzystanie z zezwolenia, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:
  • 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa - wnosi w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
   37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wnosi w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
   77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu wnosi w wysokości 2,7 % ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim.
  • Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła ww. wartości, wnoszą opłatę określoną w punkcie 2.
   Opłata jest wnoszona na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.
   Wartość sprzedaży - kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe z uwzględnieniem podatku od towarów im usług oraz podatku akcyzowego(brutto).

 


Termin i sposób realizacji

Do miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.


Podstawa prawna

Podstawa prawna:

 • art. 18 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r., poz.1119)
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz.735 z późniejszymi zmianami)

 • uchwała Nr XXVIII/298/2018 Rady Gminy Widuchowa z dnia 25 lipca 2018 r.  w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Widuchowa (Dz.Urz. Województwa Zachodniopomorskiego  z 2018 r., poz.3924)

 • uchwała Nr XXVIII/299/2018 Rady Gminy Widuchowa z dnia 25 lipca 2018 r.  w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Widuchowa (Dz.Urz. Województwa Zachodniopomorskiego  z 2018 r., poz.3925)


Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzje. (odwołanie składa się w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy - pokój nr 11). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie


Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy Widuchowa, pokój nr 11.