Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Widuchowa

Wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym na teren gminy  lub 
 2. Załączniki:
 • kserokopia licencji,
 • proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów i przyjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach i odległości między przystankami oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy,
 • schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami,
 • potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków innych niż zlokalizowanych przy drogach publicznych ustalone z ich właścicielami lub zarządzającymi,
 • informację określającą grupy osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozu,

Do wglądu: oryginały kserokopii załączonych dokumentów. 


Komórka organizacyjna

Referat Organizacyjny Urzędu Gminy Widuchowa – pokój nr 22


Opłaty

Opłata administracyjna:
• za wydanie zezwolenia (w zależności od okresu ważności zezwolenia):
do 1 roku 50,00 zł
do 2 lat 75,00 zł
do 3 lat 100,00 zł
do 4 lat 125,00 zł
do 5 lat 150,00 zł
• za wydanie wypisu z zezwolenia (dla każdego pojazdu zgłoszonego w zezwoleniu):
1% opłaty jak za wydanie zezwolenia

 

Uwaga:
w przypadku wniosku o zmianę zezwolenia ponosi się opłatę w wysokości:

za wydanie zezwolenia:
• 10% opłaty jak za wydanie nowego zezwolenia

za wydanie wypisu z zezwolenia:
• 5% opłaty jak za wydanie nowego zezwolenia

za wydanie wypisu z zezwolenia w przypadku utraty albo zniszczenia wypisu:
• 1% opłaty jak za wydanie nowego zezwolenia


Termin i sposób realizacji

Do miesiąca.


Podstawa prawna

Podstawa prawna: art. 18 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 ze zmianami), §1 pkt 2, §13, §15 i §16 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2007r.Nr 235 poz. 1726).


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Wójta Gminy Widuchowa. Odwołanie składa się w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy-pokój nr 22) w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji .
Opłata skarbowa za odwołanie – nie pobiera się.


Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy –pokój nr 22