Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Widuchowa

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Widuchowa lub 

2. Załączniki:

 •  kopię stałego zezwolenia na sprzedaż alkoholu z dowodem opłaty za korzystanie z zezwolenia (w przypadku, gdy o jednorazowe zezwolenie występuje przedsiębiorca z innej gminy,
 •  zgoda organizatora imprezy.

Komórka organizacyjna

Referat organizacyjny - pokój nr 11


Opłaty

 1. Nie podlega opłacie skarbowej.
 2. Opłata za jednorazowe zezwolenie wynosi 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń

 Opłata roczna wynosi:

 • 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% alkoholu i piwa,
 • 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
 • 2100 zł za sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% alkoholu.

Termin i sposób realizacji

Do miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.


Podstawa prawna

Podstawa prawna:

 • art. 181 ust.1, 2, 3, 5 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r., poz.1119)
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz.735 z późniejszymi zmianami)


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzje. (odwołanie składa się w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy - pokój nr 11). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy Widuchowa, pokój nr 11.