Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Widuchowa

Wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych na terenie gminy

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym na teren gminy  lub 
 2. Załączniki:
 • kserokopia posiadanej licencji na wykonywanie transportu drogowego osób
 • proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach, i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy,
 • schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami,
 • potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi,
 • zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach,
 • cennik,
 • wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy

Do wglądu: oryginały załączonych kserokopii dokumentów. 


Komórka organizacyjna

Referat Organizacyjny Urzędu Gminy Widuchowa – pokój nr 22


Opłaty

Opłata administracyjna:
• za wydanie zezwolenia (w zależności od okresu ważności zezwolenia):
do 1 roku 100,00 zł
do 2 lat 150,00 zł
do 3 lat 200,00 zł
do 4 lat 250,00 zł
do 5 lat 300,00 zł
• za wydanie wypisu z zezwolenia (dla każdego pojazdu zgłoszonego w zezwoleniu):
1% opłaty jak za wydanie zezwolenia

Uwaga:
w przypadku wniosku o zmianę zezwolenia ponosi się opłatę w wysokości :
• 10% opłaty jak za wydanie nowego zezwolenia
za wydanie wypisu z zezwolenia:
• 5% opłaty jak za wydanie nowego zezwolenia
za wydanie wypisu z zezwolenia, w przypadku utraty albo zniszczenia wypisu:
• 1% opłaty jak za wydanie nowego zezwolenia

Opłata za sporządzenie analizy sytuacji rynkowej, poprzedzającej podjęcie decyzji w sprawie wydania zezwolenia, na linie komunikacyjne o długości do 100 km, niezależnie od zasięgu tych przewozów:
• 3,50 zł za każde 1.000 km planowanego rocznego przebiegu danej linii komunikacyjnej, nie mniej niż 100 zł za daną linię komunikacyjną w przypadku wydania nowego zezwolenia,

• 1,50 zł za każde 1.000 km planowanego rocznego przebiegu danej linii komunikacyjnej, nie mniej niż 100 zł za daną linię komunikacyjną w przypadku zmiany zezwolenia,


Termin i sposób realizacji

Do miesiąca; w sprawach szczególnie złożonych - do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.


Podstawa prawna

Podstawa prawna: art. 18 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 125 poz. 874 ze zmianami), §1 pkt 2, §13, §15, § 16 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2007, Nr 235,poz.1726), §1, §2 rozporządzenia ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie stawek opłat uiszczanych przez przewoźników drogowych za czynności związane z opracowaniem analizy sytuacji rynkowej w zakresie krajowego regularnego przewozu osób (Dz.U. Nr 232 poz. 2331).


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Wójta Gminy Widuchowa. Odwołanie składa się w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy-pokój nr 22) w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji .
Opłata skarbowa za odwołanie – nie pobiera się.


Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy –pokój nr 22